P&M Express

Algemene Voorwaarden voor pmexpress.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van pmexpress.nl , zoals deze beschikbaar is
gesteld door P&M Express . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk
voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van P&M Express is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij P&M Express.


P&M Express streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen
de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. P&M
Express aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar
wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van pmexpress.nl op deze pagina.